Từ điển Dict9
EV

peon Tiếng Anh là gì?

ENpeon
Danh từ
người đưa tin (ở Ấn Độ…)
công nhân trang trại (ở Mỹ La Tinh)