Từ điển Dict9
EV

peonage Tiếng Anh là gì?

ENpeonage
Danh từ
việc mướn người liên lạc, việc mướn người phục vụ
việc mướn công nhân công nhật
việc làm của người liên lạc, việc làm của người phục vụ
việc làm của công nhân công nhật