Từ điển Dict9
EV

peony Tiếng Anh là gì?

ENpeony
Danh từ
(thực vật)
mẫu đơn (cây, hoa)