Từ điển Dict9
EV

pep Tiếng Anh là gì?

ENpep
Danh từ
(khẩu ngữ)
tinh thần hăng hái
full of pep
đầy tinh thần hăng hái
Động từ
(-pp-)
pep up
làm cho hăng hái hơn; kích thích; cảm thấy hăng hái hơn
nhạc sôi nổi để làm cho buổi liên hoan sinh động hơn