Từ điển Dict9
EV

pepper-and-salt Tiếng Anh là gì?

ENpepper-and-salt
Tính từ
có chấm đen trắng (vải)
hoa (râm) (tóc)