Từ điển Dict9
EV

pepper-caster Tiếng Anh là gì?

ENpepper-caster
Danh từ
lọ hạt tiêu ((cũng như) pepper-pot)