Từ điển Dict9
EV

pepper-castor Tiếng Anh là gì?

ENpepper-castor
danh từ
lọ hạt tiêu ((cũng như) pepper-pot)