Từ điển Dict9
EV

pepper-pot Tiếng Anh là gì?

ENpepper-pot
Danh từ
lọ hạt tiêu