Từ điển Dict9
EV

peptone Tiếng Anh là gì?

ENpeptone
Danh từ
Peptone