Từ điển Dict9
EV

per Tiếng Anh là gì?

ENper
dạng nhấn mạnh giới từ [cho] mỗi
100 miles per hour
100 dặm mỗi giờ
5 vòng mỗi phút
per cent
phần trăm