Từ điển Dict9
EV

per cent Tiếng Anh là gì?

ENper cent
Danh từ
phần trăm
ba phần trăm