Từ điển Dict9
EV

percale Tiếng Anh là gì?

ENpercale
Danh từ
vải peccan (một thứ vải mịn)