Từ điển Dict9
EV

percept Tiếng Anh là gì?

ENpercept
Danh từ
(triết học) đối tượng tri giác
kết quả của tri giác