Từ điển Dict9
EV

perceptional Tiếng Anh là gì?

ENperceptional
Tính từ
(thuộc) nhận thức
(thuộc) tri giác