Từ điển Dict9
EV

perceptive Tiếng Anh là gì?

ENperceptive
Tính từ
nhận thức nhanh và hiểu nhanh
sâu sắc; sáng suốt
a perceptive judgement
sự phán đoán sáng suốt
a perceptive analysis
sự phân tích sâu sắc
(thuộc ngữ) [thuộc] nhận thức
perceptive skills
kỹ năng nhận thức