Từ điển Dict9
EV

perceptivity Tiếng Anh là gì?

ENperceptivity
Danh từ
khả năng nhận thức