Từ điển Dict9
EV

perchance Tiếng Anh là gì?

ENperchance
Phó từ
(cổ)
có lẽ, có thể
[một cách] tình cờ;[một cách] ngẫu nhiên