Từ điển Dict9
EV

percipience Tiếng Anh là gì?

ENpercipience
Danh từ
sự hiểu nhanh, sự nhận thức nhanh
sự thấu hiểu; sự sáng suốt