Từ điển Dict9
EV

percolation Tiếng Anh là gì?

ENpercolation
Danh từ
sự thấm qua, sự lọc qua
sự truyền dần (tin đồn…)