Từ điển Dict9
EV

percussive Tiếng Anh là gì?

ENpercussive
Tính từ
đánh gõ; để đánh gõ