Từ điển Dict9
EV

peregrin Tiếng Anh là gì?

ENperegrin
Tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ) ngoại lai, nhập cảng