Từ điển Dict9
EV

peregrine Tiếng Anh là gì?

ENperegrine
Danh từ
(cách viết khác peregrine falcon)
(động vật)chim cắt săn (chim cắt nuôi được luyện để bắt một số chim nhỏ)