Từ điển Dict9
EV

perfectibility Tiếng Anh là gì?

ENperfectibility
Danh từ
tính có thể hoàn thiện