Từ điển Dict9
EV

perfectible Tiếng Anh là gì?

ENperfectible
Tính từ
có thể hoàn thiện