Từ điển Dict9
EV

perfectionism Tiếng Anh là gì?

ENperfectionism
Danh từ
thói cầu toàn, chủ nghĩa cầu toàn