Từ điển Dict9
EV

perfectionist Tiếng Anh là gì?

ENperfectionist
Danh từ
người cầu toàn