Từ điển Dict9
EV

perfectly Tiếng Anh là gì?

ENperfectly
Phó từ
[một cách] hoàn hảo;[một cách] hoàn toàn