Từ điển Dict9
EV

perfervid Tiếng Anh là gì?

ENperfervid
Tính từ
rất nồng nhiệt, rất nhiệt thành, rất hăng say
rất nóng, rất gắt