Từ điển Dict9
EV

perfidious Tiếng Anh là gì?

ENperfidious
Tính từ
bất nghĩa; phản trắc
betrayed by perfidious allies
bị những bạn đồng minh bất nghĩa phản bội