Từ điển Dict9
EV

perfidiousness Tiếng Anh là gì?

ENperfidiousness
Danh từ
sự bất nghĩa; sự phản trắc