Từ điển Dict9
EV

perfidy Tiếng Anh là gì?

ENperfidy
Danh từ
(+ towards, to)
sự bất nghĩa; sự phản trắc
hành động bất nghĩa; hành động phản trắc