Từ điển Dict9
EV

perforce Tiếng Anh là gì?

ENperforce
Phó từ
(cổ)
vì là cần thiết; vì không tránh khỏi