Từ điển Dict9
EV

performer Tiếng Anh là gì?

ENperformer
Danh từ
người biểu diễn, người trình diễn
an accomplished performer
người trình diễn giỏi