Từ điển Dict9
EV

performing Tiếng Anh là gì?

ENperforming
Tính từ
biểu diễn, làm xiếc, làm trò vui (chỉ dùng cho thú vật)
performing dogs
những con chó làm xiếc