Từ điển Dict9
EV

perfumer Tiếng Anh là gì?

ENperfumer
Danh từ
(cách viết khác perfumier) người làm nước hoa
người bán nước hoa