Từ điển Dict9
EV

perfuse Tiếng Anh là gì?

ENperfuse
Ngoại động từ
vảy lên, rắc lên
đổ khắp, đổ tràn (nước...); làm tràn ngập