Từ điển Dict9
EV

pergameneous Tiếng Anh là gì?

ENpergameneous
Tính từ
(thuộc) giày da; giống giày da