Từ điển Dict9
EV

pergola Tiếng Anh là gì?

ENpergola
Danh từ
giàn cây (để cho cây leo)