Từ điển Dict9
EV

perhaps Tiếng Anh là gì?

ENperhaps
Phó từ
(cách viết khác præps)
có lẽ; có thể
có thể tối nay thời tiết sẽ thay đổi
perhaps you would be kind enough to
…xin anh vui lòng…(cách nói lễ phép của would you…?)