Từ điển Dict9
EV

periapt Tiếng Anh là gì?

ENperiapt
Danh từ
bùa