Từ điển Dict9
EV

pericardium Tiếng Anh là gì?

ENpericardium
Danh từ, số nhiều pericardia /,peri'kɑ:djə/
(giải phẫu) màng ngoài tim