Từ điển Dict9
EV

perichondrium Tiếng Anh là gì?

ENperichondrium
Danh từ
(giải phẫu) màng sụn