Từ điển Dict9
EV

pericycle Tiếng Anh là gì?

ENpericycle
Danh từ
(thực vật học) trụ bì