Từ điển Dict9
EV

perihelia Tiếng Anh là gì?

ENperihelia
Danh từ
số nhiều của perihelion