Từ điển Dict9
EV

peripatetic Tiếng Anh là gì?

ENperipatetic
Tính từ
lưu động
lưu động giữa hai ba trường (thầy giáo)