Từ điển Dict9
EV

peripatetically Tiếng Anh là gì?

ENperipatetically
Phó từ
[một cách] lưu động