Từ điển Dict9
EV

peripeteia Tiếng Anh là gì?

ENperipeteia
Danh từ
cảnh thay đổi đột ngột, sự kiện đột ngột (trong truyện, trong đời người)