Từ điển Dict9
EV

peripetia Tiếng Anh là gì?

ENperipetia
Danh từ
cảnh thay đổi đột ngột, sự kiện đột ngột (trong truyện, trong đời người)