Từ điển Dict9
EV

periphrastic Tiếng Anh là gì?

ENperiphrastic
Tính từ
nói quanh; nói vòng; dùng lối nói quanh; dùng lối nói vòng