Từ điển Dict9
EV

peripteral Tiếng Anh là gì?

ENperipteral
Tính từ
(kiến trúc) có hàng cột bao quanh